GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 15
Số lượt truy cập: 4963664
QUẢNG CÁO
Năm học 2023-2024

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

NĂM HỌC 2023 - 2024

- Phân công nhiệm vụ tổ KHXH

- Kế hoạch bồi dưỡng HSG, các hội thi

- Kế hoạch thao giảng

- Phân phối chương trình dạy học tổ KHXH

- Khung kế hoạch dạy học môn học tổ KHXH (Phụ lục 1)

- Kế hoạch tổ chức các HĐGD của TCM ( Phụ lục II)

- Kế hoạch hoạt động TCM

- Kế hoạch SHCM dựa trên NCBH

- Báo cáo sơ kết HKI năm học 2023-2024

KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2023

ĐG THÁNG 09 - KH THÁNG 10/2023

ĐG THÁNG 10 - KH THÁNG 11/2023

ĐG THÁNG 11 - KH THÁNG 12/2023

ĐG THÁNG 12 - KH THÁNG 01/2024

ĐG THÁNG 01 - KH THÁNG 2/2024

ĐG THÁNG 02 - KH THÁNG 3/2024

ĐG THÁNG 03 - KH THÁNG 4/2024

ĐG THÁNG 04 - KH THÁNG 5/2024

ĐÁNH GIÁ THÁNG 05/2024

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (01/8-5/8/23)

Tuần 02

 (07/8-12/8/23)

Tuần 03

 (14/9-19/9/23)

Tuần 04

 (21/8-26/8/23)

Tuần 05

 (28/8-02/9/23)

Tuần 06

 (04/9-9/9/22)

Tuần 07

 (11/9-16/9/23)

Tuần 08

  (18/9-23/9/23)

Tuần 09

 (25/9-1/10/23)

Tuần 10

 (02/10-07/10/23)

Tuần 41 

(06/5-11/5/24)

Tuần 11

(9/10-14/10/23)

Tuần 12

 (16/10-21/10/23)

Tuần 13

 (23/10-28/10/23)

Tuần 14

 (29/10-4/11/23)

Tuần 15

 (6/11-11/11/23)

Tuần 16

 (13/11-18/11/22)

Tuần 17

 (20/11-25/11/23)

Tuần 18

 (26/11-02/12/23)

Tuần 19

 (04/12-9/12/23)

Tuần 20

 (11/12-17/12/23)

Tuần 42

 (13/5-18/5/24)

Tuần 21

 (18/12-23/12/23)

Tuần 22

 (25/12-30/12/23)

Tuần 23

 (01/01-06/01/24)

Tuần 24

 (08/01-13/01/24)

Tuần 25

 (15/01-20/01/24)

Tuần 26

 (22/01-27/01/24)

Tuần 27

 (30/01-04/02/24)

Tuần 28

 (05/02-10/2/24)

Tuần 29

 (13/02-18/02/24)

Tuần 30

 (20/02-25/02/24)

Tuần 43

 (20/5-25/5/24)

Tuần 31

 (26/02-03/03/24)

Tuần 32

 (04/03-9/03/24)

Tuần 33

 (11/03-16/03/24)

Tuần 34

 (18/03-23/03/24)

Tuần 35

 (25/03-30/03/24)

Tuần 36

 (01/04-06/04/24)

Tuần 37

 (8/04-13/04/24)

Tuần 38

 (15/04-20/04/24)

Tuần 39

 (22/04-27/04/24)

Tuần 40

 (29/04-04/05/24)

Tuần 44

 (27/5-1/6/24)

 

                          TỔ TRƯỞNG

                   (Đã ký)

 

                            Võ Xuân Toàn

 


Lên đầu trang
Năm học 2022-2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

NĂM HỌC 2022 - 2023

 - PPCT NĂM HỌC 2022-2023

- QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023

- PHÂN CÔNG TỔ CHUYÊN MÔN 2022-2023

- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN KHXH 2022-2023

- KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG VÀ CÁC HỘI THI 2022-2023

- KẾ HOẠCH THAO GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023

- KẾ HOẠCH SHCM DỰA TRÊN NCBH TỔ KHXH 2022-2023

- KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN ( PHỤ LỤC II)

- BÁO CÁO SƠ KẾT HKI NĂM HỌC 2022-2023

- BÁO CÁO TỔNG KẾT TỔ NĂM HỌC 2022-2023

- BÁO CÁO TỔNG KẾT TỔ KHXH NĂM HỌC 2022-2023


KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022

ĐG THÁNG 09 - KH THÁNG 10/2022

ĐG THÁNG 10 - KH THÁNG 11/2022

ĐG THÁNG 11 - KH THÁNG 12/2022

ĐG THÁNG 12 - KH THÁNG 01/2023

ĐG THÁNG 01 - KH THÁNG 2/2023

ĐG THÁNG 02 - KH THÁNG 3/2023

ĐG THÁNG 03 - KH THÁNG 4/2023

ĐG THÁNG 04 - KH THÁNG 5/2023

ĐÁNH GIÁ THÁNG 05/2023

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (01/8-6/8/22)

Tuần 02

 (08/8-13/8/22)

Tuần 03

 (15/9-20/9/22)

Tuần 04

 (22/8-27/8/22)

Tuần 05

 (29/8-03/9/22)

Tuần 06

 (05/9-10/9/22)

Tuần 07

 (12/9-17/9/22)

Tuần 08

  (19/9-25/9/22)

Tuần 09

 (26/9-2/10/22)

Tuần 10

 (03/10-09/10/22)

Tuần 41 

(08/5-13/5/22)

Tuần 11

(10/10-16/10/22)

Tuần 12

 (17/10-22/10/22)

Tuần 13

 (24/10-29/10/22)

Tuần 14

 (31/10-5/11/22)

Tuần 15

 (7/11-12/11/22)

Tuần 16

 (14/11-20/11/22)

Tuần 17

 (21/11-27/11/22)

Tuần 18

 (28/11-04/12/22)

Tuần 19

 (05/12-10/12/22)

Tuần 20

 (12/12-18/12/22)

Tuần 42

 (15/5-20/5/22)

Tuần 21

 (19/12-25/12/22)

Tuần 22

 (26/12-31/12/22)

Tuần 23

 (02/01-07/01/23)

Tuần 24

 (09/01-14/01/23)

Tuần 25

 (16/01-21/01/23)

Tuần 26

 (23/01-28/01/23)

Tuần 27

 (30/01-04/02/23)

Tuần 28

 (06/02-12/2/23)

Tuần 29

 (13/02-18/02/23)

Tuần 30

 (20/02-25/02/23)

Tuần 43

 (22/5-27/5/23)

Tuần 31

 (27/02-04/03/23)

Tuần 32

 (06/03-11/03/23)

Tuần 33

 (13/03-18/03/23)

Tuần 34

 (20/03-25/03/23)

Tuần 35

 (27/03-02/04/23)

Tuần 36

 (04/04-10/04/23)

Tuần 37

 (10/04-16/04/23)

Tuần 38

 (17/04-23/04/23)

Tuần 39

 (24/04-29/04/23)

Tuần 40

 (01/05-06/05/23)


 

                             TỔ TRƯỞNG

                           (Đã ký)

 

                             Võ Xuân Toàn

 


Lên đầu trang
Năm học 2021 - 2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC 2021 - 2022

+ KH DẠY HỌC PHỤ LỤC II

+ KH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TIẾT DẠY SÁNG TẠO

KH THAO GIẢNG

+ KH SHCM DỰA TRÊN NCBH

+ KH BỒI DƯỠNG TX

+ KH BỒI DƯỠNG HSG - HSNK

+ KH DẠY HĐNGLL

+ KH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG 08/2021

THÁNG 09/2021

THÁNG 10/2021

THÁNG 11/2021

THÁNG 12/2021

THÁNG 01/2022

THÁNG 02/2022

THÁNG 03/2022

THÁNG 04/2022

THÁNG 05/2022

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1

 (02/8-7/8/21)

Tuần 2

 (09/8-14/8/21)

Tuần 3

 (16/8-21/8/21)

Tuần 4

 (23/8-28/8/21)

Tuần 5

 (30/8-04/9/21)

Tuần 6

 (05/9-10/9/21)

Tuần 7

 (12/9-17/9/21)

Tuần 8

 (19/9-24/9/21)

Tuần 9

 (27/9-3/10/21)

Tuần 10

 (04/10-09/10/21)

Tuần 41

 (09/5-14/5/22)

Tuần 11

 (11/10-16/10/21)

Tuần 12

 (18/10-23/10/21)

Tuần 13

 (25/10-30/10/21)

Tuần 14

 (1/11-6/11/21)

Tuần 15

 (8/11-13/11/21)

Tuần 16

(15/11-20/11/21)

Tuần 17

 (22/11-27/11/21)

Tuần 18

 (29/11-04/12/21)

Tuần 19

(06/12-11/12/21)

Tuần 20

(13/12-18/12/21)

Tuần 42

(16/5-21/5/22)

Tuần 21

 (20/12-25/12/21)

Tuần 22

 (27/12-1/01/22)

Tuần 23

 (03/01-08/01/22)

Tuần 24

 (10/01-15/01/22)

Tuần 25

 (17/01-22/01/22)

Tuần 26

 (24/01-29/01/22)

Tuần 27

 (31/01-05/02/22)

Tuần 28

 (07/03-12/03/22)

Tuần 29

(14/02-19/02/22)

Tuần 30

(21/02-26/02/22)

Tuần 43

 (23/5-28/5/22)

Tuần 31

 (28/02-05/03/22)

Tuần 32

 (07/03-12/03/22)

Tuần 33

 (14/03-19/03/22)

Tuần 34

 (21/03-26/03/22)

Tuần 35

 (28/03-02/04/22)

Tuần 36

 (04/04-09/04/22)

Tuần 37

 (11/04-16/04/22)

Tuần 38

 (18/04-23/04/22)

Tuần 39

 (25/04-30/04/22)

Tuần 40

 (02/05-07/05/22)

Tuần 44

(30/5-04/6/22) Tổ trưởng

Phan Văn Tuất
Lên đầu trang
Năm học 2020 - 2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC 2020 - 2021

+ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 

+ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

+ KẾ HOẠCH THAO GIẢNG

+ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC

+ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN

+ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG

+ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

 

KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG 09/2020

THÁNG 10/2020

THÁNG 11/2020

THÁNG 12/2020

THÁNG 01/2021

THÁNG 02/2021

THÁNG 03/2021

THÁNG 04/2021

THÁNG 05/2021

THÁNG 06/2021

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (31/8-5/9/20)

Tuần 02

 (7/9-12/9/20)

Tuần 03

 (14/9-19/9/20)

Tuần 04

 (21/9-26/9/20)

Tuần 05

 (28/9-03/10/20)

Tuần 06

 (05/10-10/10/20)

Tuần 07

 (12/10-17/10/20)

Tuần 08

 (19/10-24/10/20)

Tuần 09

 (26/10-31/10/20)

Tuần 10

 (02/11-17/11/20)

Tuần 11

 (9/11-14/11/20)

Tuần 12

 (16/11-21/11/20)

Tuần 13

 (23/11-28/11/20)

Tuần 14

 (30/11-05/12/20)

Tuần 15

 (7/12-12/12/20)

Tuần 16

(14/12-19/12/20)

Tuần 17

 (21/12-26/12/20)

Tuần 18

 (28/12-02/01/21)

Tuần 19

(04/01-09/01/21)

Tuần 20

(11/01-16/01/21)

Tuần 21

 (18/01-23/01/21)

Tuần 22

 (25/01-30/01/21)

Tuần 23

 (01/02-06/02/21)

Tuần 24

 (08/02-13/02/21)

Tuần 25

 (15/02-20/02/21)

Tuần 26

 (22/02-27/02/21)

Tuần 27

 (1/03-06/03/21)

Tuần 28

 (08/03-13/03/21)

Tuần 29

(15/03-20/03/21)

Tuần 30

(22/03-27/03/21)

Tuần 31

 (29/03-03/04/21)

Tuần 32

 (05/04-10/04/21)

Tuần 33

 (12/04-17/04/21)

Tuần 34

 (19/04-24/04/21)

Tuần 35

 (26/04-01/05/21)

Tuần 36

 (03/05-08/05/21)

Tuần 37

 (10/05-15/05/21)

Tuần 38

 (17/05-22/05/21)

Tuần 39

 (24/05-29/05/20)

Tuần 40

 (31/05-05/06/20)

 

                       TỔ TRƯỞNG

                   (Đã ký)

 

                      Phan Văn Tuất

 

 

 

 

 

Lên đầu trang
Năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ KH XÃ HỘI 2019-2020

+ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ KHXH

+ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG- HSNK

KẾ HOẠCH BDTX GIÁO VIÊN

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CĐDH

+ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CĐCM

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG

+ KẾ HOẠCH HĐNGLL

+ KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HS YẾU KÉM

+ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG 8/2019

THÁNG 9/2019

THÁNG 10/2019

THÁNG 11/2019

THÁNG 12/2019

THÁNG 01/2020

THÁNG 02/2020

THÁNG 3/2020

THÁNG 4/2020

THÁNG 5/2020

THÁNG 6/2020

THÁNG 7/2020

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

(05/8-11/8/19)

Tuần 02

(12/8-18/8/19)

Tuần 03

(19/8-25/8/19)

Tuần 04

(26/8-01/9/19)

Tuần 05

(02/9-08/9/19)

Tuần 06

(09/9-15/9/19)

Tuần 07

(16/9-22/9/19)

Tuần 08

(23/9-29/9/19)

Tuần 09

(30/9-06/10/19)

Tuần 10

(07/10-13/10/19)

Tuần 11

(14/10-20/10/19)

Tuần 12

(21/10-27/10/19)

Tuần 13

(28/10-03/11/19)

Tuần 14

(04/11-10/11/19)

Tuần 15

(11/11-17/11/19)

Tuần 16

(18/11-24/11/19)

Tuần 17

(25/11-01/12/19)

Tuần 18

(02/12-08/12/19)

Tuần 19

(09/12-15/12/19)

Tuần 20

(16/12-22/12/19)

Tuần 21

(23/12-29/12/19)

Tuần 22

(30/12-05/01/20)

Tuần 23

(06/01-12/01/20)

Tuần 24

(13/01-19/01/20)

Tuần 25

(20/01-26/01/20)

Tuần 26

(27/01-02/02/20)

Tuần 27

(03/02-09/02/20)

Tuần 28

(10/02-16/02/20)

Tuần 29

(17/02-23/02/20)

Tuần 30

(24/02-01/3/20)

Tuần 31

(02/3-08/3/20)

Tuần 32

(09/3-15/3/20)

Tuần 33

(16/3-22/3/20)

Tuần 34

(23/3-29/3/20)

Tuần 35

(30/3-05/4/20)

Tuần 36

(06/4-12/4/20)

Tuần 37

(13/4-19/4/20)

Tuần 38

(20/4-26/4/20)

Tuần 39

(27/4-03/5/20)

Tuần 40

(04/5-10/5/20)

 

Tuần 41

(11/5-17/5/20)

Tuần 42

(18/5-24/5/20)

Tuần 43

(25/5-31/5/20)

Tuần 44

(01/6-07/6/20)

Tuần 45

(08/6-14/6/20)

Tuần 46

(15/6-21/6/20)

Tuần 47

(22/6-28/6/20)

Tuần 48

(29/6-05/7/20)

Tuần 49

(06/7-12/7/20)

Tuần 50

(13/7-19/7/20)

Tuần 51

(20/7-26/7/20)

Tuần 52

(27/7-02/8/20)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

(Đã ký)

 

Phan Văn Tuất

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
Hiệu trưởng
Đinh Quang Luân
Đinh Quang Luân
Q.trị website
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐ 2 TRƯỜNG, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0888354777 - Email: th-thcsso2truongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com