GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 73
Số lượt truy cập: 4950524
QUẢNG CÁO
Năm học 2023 - 2024

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ 1 -2 - 3

NĂM HỌC 2023 - 2024

- Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn 12,3,

- Kế hoạch triển khai các chuyên đề chuyên môn 

- Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn 

- Báo cáo sơ kết cuối HK1 KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2023

ĐG THÁNG 09 - KH THÁNG 10/2023

ĐG THÁNG 10 - KH THÁNG 11/2023

ĐG THÁNG 11 - KH THÁNG 12/2023

ĐG THÁNG 12 - KH THÁNG 01/2024

ĐG THÁNG 01 - KH THÁNG 2/2024

ĐG THÁNG 02 - KH THÁNG 3/2024

ĐG THÁNG 03 - KH THÁNG 4/2024

ĐG THÁNG 04 - KH THÁNG 5/2024

ĐÁNH GIÁ THÁNG 05/2024

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (01/8-5/8/23)

Tuần 02

 (07/8-12/8/23)

Tuần 03

 (14/9-19/9/23)

Tuần 04

 (21/8-26/8/23)

Tuần 05

 (28/8-02/9/23)

Tuần 06

 (04/9-9/9/22)

Tuần 07

 (11/9-16/9/23)

Tuần 08

  (18/9-23/9/23)

Tuần 09

 (25/9-1/10/23)

Tuần 10

 (02/10-07/10/23)

Tuần 41 

(06/5-11/5/24)

Tuần 11

(9/10-14/10/23)

Tuần 12

 (16/10-21/10/23)

Tuần 13

 (23/10-28/10/23)

Tuần 14

 (29/10-4/11/23)

Tuần 15

 (6/11-11/11/23)

Tuần 16

 (13/11-18/11/22)

Tuần 17

 (20/11-25/11/23)

Tuần 18

 (26/11-02/12/23)

Tuần 19

 (04/12-9/12/23)

Tuần 20

 (11/12-16/12/23)

Tuần 42

 (13/5-18/5/24)

Tuần 21

 (18/12-23/12/23)

Tuần 22

 (25/12-30/12/23)

Tuần 23

 (01/01-06/01/24)

Tuần 24

 (08/01-13/01/24)

Tuần 25

 (15/01-20/01/24)

Tuần 26

 (22/01-27/01/24)

Tuần 27

 (30/01-04/02/24)

Tuần 28

 (05/02-10/2/24)

Tuần 29

 (13/02-18/02/24)

Tuần 30

 (20/02-25/02/24)

Tuần 43

 (20/5-25/5/24)

Tuần 31

 (26/02-02/03/24)

Tuần 32

 (04/03-9/03/24)

Tuần 33

 (11/03-16/03/24)

Tuần 34

 (18/03-23/03/24)

Tuần 35

 (25/03-30/03/24)

Tuần 36

 (01/04-06/04/24)

Tuần 37

 (8/04-13/04/24)

Tuần 38

 (15/04-20/04/24)

Tuần 39

 (22/04-27/04/24)

Tuần 40

 (29/04-04/05/24)

Tuần 44

 (27/5-1/6/24)

 

                          TỔ TRƯỞNG

                   (Đã ký)

 

                            Phan Thị Thanh

 


Lên đầu trang
Năm học 2022 - 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ 1 - 2 - 3

NĂM HỌC 2022 - 2023

- Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2022-2023

- Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ năm học 2022-2023

- Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm học 2022-2023


KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022

ĐG THÁNG 09 - KH THÁNG 10/2022

ĐG THÁNG 10 - KH THÁNG 11/2022

ĐG THÁNG 11 - KH THÁNG 12/2022

ĐG THÁNG 12 - KH THÁNG 01/2023

ĐG THÁNG 01 - KH THÁNG 2/2023

ĐG THÁNG 02 - KH THÁNG 3/2023

ĐG THÁNG 03 - KH THÁNG 4/2023

ĐG THÁNG 04 - KH THÁNG 5/2023

ĐÁNH GIÁ THÁNG 05/2023

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (01/8-6/8/22)

Tuần 02

 (08/8-13/8/22)

Tuần 03

 (15/9-20/9/22)

Tuần 04

 (22/8-27/8/22)

Tuần 05

 (29/8-03/9/22)

Tuần 06

 (05/9-10/9/22)

Tuần 07

 (12/9-17/9/22)

Tuần 08

  (19/9-24/9/22)

Tuần 09

 (26/9-1/10/22)

Tuần 10

 (03/10-08/10/22)

Tuần 41 

(08/5-13/5/22)

Tuần 11

(10/10-15/10/22)

Tuần 12

 (17/10-22/10/22)

Tuần 13

 (24/10-29/10/22)

Tuần 14

 (31/10-5/11/22)

Tuần 15

 (7/11-12/11/22)

Tuần 16

 (14/11-19/11/22)

Tuần 17

 (21/11-26/11/22)

Tuần 18

 (28/11-03/12/22)

Tuần 19

 (05/12-10/12/22)

Tuần 20

 (12/12-17/12/22)

Tuần 42

 (15/5-20/5/22)

Tuần 21

 (19/12-24/12/22)

Tuần 22

 (26/12-31/12/22)

Tuần 23

 (02/01-07/01/23)

Tuần 24

 (09/01-14/01/23)

Tuần 25

 (16/01-21/01/23)

Tuần 26

 (23/01-28/01/23)

Tuần 27

 (30/01-04/02/23)

Tuần 28

 (06/02-11/2/23)

Tuần 29

 (13/02-18/02/23)

Tuần 30

 (20/02-25/02/23)

Tuần 43

 (22/5-27/5/23)

Tuần 31

 (27/02-04/03/23)

Tuần 32

 (06/03-11/03/23)

Tuần 33

 (13/03-18/03/23)

Tuần 34

 (20/03-25/03/23)

Tuần 35

 (27/03-01/04/23)

Tuần 36

 (03/04-08/04/23)

Tuần 37

 (10/04-15/04/23)

Tuần 38

 (17/04-22/04/23)

Tuần 39

 (24/04-29/04/23)

Tuần 40

 (01/05-06/05/23)

Tuần 44

 (29/5-3/6/23)

 

                          TỔ TRƯỞNG

                   (Đã ký)

 

                             Phan Thị Thanh

 


Lên đầu trang
Năm học 2021 - 2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ 1-2-3 NĂM HỌC 2021 - 2022

Kế hoạch chuyên đề tổ 1,2,3 năm học 2021-2022

Kế hoạch dạy học trong điều kiện Covid-19, năm học 2021-2022

Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn, năm học 2021-2022 

Báo cáo Sơ kết học kì 1, năm học 2021 - 2022

KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG


Kế hoạch tháng 09

Đánh giá tháng 09, Kế hoạch tháng 10

 Đánh giá tháng 10, Kế hoạch tháng 11

 Đánh giá tháng 11, Kế hoạch tháng 12 

 Đánh giá tháng 12, Kế hoạch tháng 01 

Đánh giá tháng 01, Kế hoạch tháng 02 

Đánh giá tháng 02, Kế hoạch tháng 03 

Đánh giá tháng 03, Kế hoạch tháng 04 

Đánh giá tháng 04, Kế hoạch tháng 05  

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

(02/8-7/8/21)

Tuần 02

(09/8-14/8/21)

Tuần 03

(16/9-21/8/21)

Tuần 04

(23/8-28/8/21)

Tuần 05

(30/8-04/9/21)

Tuần 06

(06/09-11/09/21)

Tuần 07

(13/09-18/09/21)

Tuần 08

(20/09-25/09/21)

Tuần 09

(27/09-02/10/21)

Tuần 10

(04/10-09/10/21)

Tuần 11

(11/10-16/10/21)

Tuần 12

(18/10-23/10/21)

Tuần 13

(25/10-30/10/21)

Tuần 14

(1/11-6/11/21)

Tuần 15

(8/11-13/11/21)

Tuần 16

(15/11-20/11/21)

Tuần 17

(22/11-27/11/21)

Tuần 18

(29/11-04/12/21)

Tuần 19

(06/12-11/12/21)

Tuần 20

(13/12-18/12/21)

Tuần 21

(20/12-25/12/21)

Tuần 22

(27/12-1/01/22)

Tuần 23

(03/01-08/01/22)

Tuần 24

(10/01-15/01/22)

Tuần 25

(17/01-22/01/22)

Tuần 26

(24/01-29/01/22)

Tuần 27

(31/01-05/02/22)

Tuần 28

(07/03-12/03/22)

Tuần 29

(14/02-19/02/22)

Tuần 30

(21/02-26/02/22)

Tuần 31

(28/02-05/03/22)

Tuần 32

(07/03-12/03/22)

Tuần 33

(14/03-19/03/22)

Tuần 34

(21/03-26/03/22)

Tuần 35

(28/03-02/04/22)

Tuần 36

(04/04-09/04/22)

Tuần 37

(11/04-16/04/22)

Tuần 38

(18/04-23/04/22)

Tuần 39

(25/04-30/04/22)

Tuần 40

(02/05-07/05/22)

Tuần 41

(09/05-14/05/22)

Tuần 42

(16/05-20/05/22)

Tuần 43

(23/05-31/05/22)

 

 

 

 

 

 

     TỔ TRƯỞNG

    (Đã ký)

 

                                                     Phan Thị Thanh                        

 

 

 

 

 

 

 


Lên đầu trang
Năm học 2020 - 2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ 1,2,3 NĂM HỌC 2020 - 2021

-  Kế hoạch Hoạt động chuyên môn Tổ 1,2,3 năm học 2020- 2021

 - Kế hoạch BDTX Tổ 1,2,3 năm học 2020- 2021

-  Kế hoạch Chuyên đề  Tổ 1,2,3 năm học 2020- 2021

KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG 09/2020

THÁNG 10/2020

THÁNG 11/2020

THÁNG 12/2020

THÁNG 01/2021

THÁNG 02/2021

THÁNG 03/2021

THÁNG 04/2021

THÁNG 05/2021

THÁNG 06/2021

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (31/8-5/9/20)

Tuần 02

 (7/9-12/9/20)

Tuần 03

 (14/9-19/9/20)

Tuần 04

 (21/9-26/9/20)

Tuần 05

 (28/9-03/10/20)

Tuần 06

 (05/10-10/10/20)

Tuần 07

 (12/10-17/10/20)

Tuần 08

 (19/10-24/10/20)

Tuần 09

 (26/10-31/10/20)

Tuần 10

 (02/11-7/11/20)

Tuần 11

 (9/11-14/11/20)

Tuần 12

 (16/11-21/11/20)

Tuần 13

 (23/11-28/11/20)

Tuần 14

 (30/11-05/12/20)

Tuần 15

 (7/12-12/12/20)

Tuần 16

(14/12-19/12/20)

Tuần 17

 (21/12-26/12/20)

Tuần 18

 (28/12-02/01/21)

Tuần 19

(04/01-09/01/21)

Tuần 20

(11/01-16/01/21)

Tuần 21

 (18/01-23/01/21)

Tuần 22

 (25/01-30/01/21)

Tuần 23

 (01/02-06/02/21)

Tuần 24

 (08/02-13/02/21)

Tuần 25

 (15/02-20/02/21)

Tuần 26

 (22/02-27/02/21)

Tuần 27

 (1/03-06/03/21)

Tuần 28

 (08/03-13/03/21)

Tuần 29

(15/03-20/03/21)

Tuần 30

(22/03-27/03/21)

Tuần 31

 (29/03-03/04/21)

Tuần 32

 (05/04-10/04/21)

Tuần 33

 (12/04-17/04/21)

Tuần 34

 (19/04-24/04/21)

Tuần 35

 (26/04-01/05/21)

Tuần 36

 (03/05-08/05/21)

Tuần 37

 (10/05-15/05/21)

Tuần 38

 (17/05-22/05/21)

Tuần 39

 (24/05-29/05/20)

Tuần 40

 (31/05-05/06/20)

 

                       TỔ TRƯỞNG

                   (Đã ký)

 

                      Phan Thị Thanh

 

 

 

 

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
Hiệu trưởng
Đinh Quang Luân
Đinh Quang Luân
Q.trị website
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐ 2 TRƯỜNG, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0888354777 - Email: th-thcsso2truongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com