GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 21
Số lượt truy cập: 4950524
QUẢNG CÁO
Năm học 2023 - 2024

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐỘI

NĂM HỌC 2023 - 2024

- Kế hoạch thực hiện chương trình" Xe đạp yêu thương - Cùng em đến trường"

- Quy trình hoạt động đội năm học  2023-2024
Chương trình Công tác đội và PTTN năm học  2023-2024

- Kế hoạch thi đua năm học 2023 - 2024

- Kế hoạch Đại hội Liên đội 

- Kế hoạch Ngày hội "Kế hoạch nhỏ"

- Kế hoạch tổ chức "Lễ trưởng thành Đội viên"

- Kế hoạch "Ngày hội thiếu nhi vui khoẻ- Tiến bước lên Đoàn" 
- Báo cáo sơ kết Công tác đội và PTTN  năm học  
2023-2024KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2023

ĐG THÁNG 09 - KH THÁNG 10/2023

ĐG THÁNG 10 - KH THÁNG 11/2023

ĐG THÁNG 11 - KH THÁNG 12/2023

ĐG THÁNG 12 - KH THÁNG 01/2024

ĐG THÁNG 01 - KH THÁNG 2/2024

ĐG THÁNG 02 - KH THÁNG 3/2024

ĐG THÁNG 03 - KH THÁNG 4/2024

ĐG THÁNG 04 - KH THÁNG 5/2024

ĐÁNH GIÁ THÁNG 05/2024

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (01/8-5/8/23)

Tuần 02

 (07/8-12/8/23)

Tuần 03

 (14/9-19/9/23)

Tuần 04

 (21/8-26/8/23)

Tuần 05

 (28/8-02/9/23)

Tuần 06

 (04/9-9/9/22)

Tuần 07

 (11/9-16/9/23)

Tuần 08

  (18/9-23/9/23)

Tuần 09

 (25/9-1/10/23)

Tuần 10

 (02/10-07/10/23)

Tuần 41 

(06/5-11/5/24)

Tuần 11

(9/10-14/10/23)

Tuần 12

 (16/10-21/10/23)

Tuần 13

 (23/10-28/10/23)

Tuần 14

 (29/10-4/11/23)

Tuần 15

 (6/11-11/11/23)

Tuần 16

 (13/11-18/11/22)

Tuần 17

 (20/11-25/11/23)

Tuần 18

 (26/11-02/12/23)

Tuần 19

 (04/12-9/12/23)

Tuần 20

 (11/12-16/12/23)

Tuần 42

 (13/5-18/5/24)

Tuần 21

 (18/12-23/12/23)

Tuần 22

 (25/12-30/12/23)

Tuần 23

 (01/01-06/01/24)

Tuần 24

 (08/01-13/01/24)

Tuần 25

 (15/01-20/01/24)

Tuần 26

 (22/01-27/01/24)

Tuần 27

 (30/01-04/02/24)

Tuần 28

 (05/02-10/2/24)

Tuần 29

 (13/02-18/02/24)

Tuần 30

 (20/02-25/02/24)

Tuần 43

 (20/5-25/5/24)

Tuần 31

 (26/02-02/03/24)

Tuần 32

 (04/03-9/03/24)

Tuần 33

 (11/03-16/03/24)

Tuần 34

 (18/03-23/03/24)

Tuần 35

 (25/03-30/03/24)

Tuần 36

 (01/04-06/04/24)

Tuần 37

 (8/04-13/04/24)

Tuần 38

 (15/04-20/04/24)

Tuần 39

 (22/04-27/04/24)

Tuần 40

 (29/04-04/05/24)

Tuần 44

 (27/5-1/6/24)

                                                                                       

KẾ HOẠCH THI ĐUA  LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2023 - 2024

 KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT I

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT I

KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT II

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT II

KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT III

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT III

KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT IV

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT IV

KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT V

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT V


                    TỔNG PHỤ TRÁCH

                   (Đã ký)

 

                        Võ Thị Lan 


Lên đầu trang
Năm học 2022 - 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐỘI

NĂM HỌC 2022 - 2023


Quy trình hoạt động đội năm học  2022-2023

Chương trình Công tác đội và PTTN năm học  2022-2023

- Báo cáo sơ kết Công tác đội và PTTN  năm học  
2022-2023KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022

ĐG THÁNG 09 - KH THÁNG 10/2022

ĐG THÁNG 10 - KH THÁNG 11/2022

ĐG THÁNG 11 - KH THÁNG 12/2022

ĐG THÁNG 12 - KH THÁNG 01/2023

ĐG THÁNG 01 - KH THÁNG 2/2023

ĐG THÁNG 02 - KH THÁNG 3/2023

ĐG THÁNG 03 - KH THÁNG 4/2023

ĐG THÁNG 04 - KH THÁNG 5/2023

ĐÁNH GIÁ THÁNG 05/2023

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (01/8-6/8/22)

Tuần 02

 (08/8-13/8/22)

Tuần 03

 (15/9-20/9/22)

Tuần 04

 (22/8-27/8/22)

Tuần 05

 (29/8-03/9/22)

Tuần 06

 (05/9-10/9/22)

Tuần 07

 (12/9-17/9/22)

Tuần 08

  (19/9-24/9/22)

Tuần 09

 (26/9-1/10/22)

Tuần 10

 (03/10-08/10/22)

Tuần 41 

(08/5-13/5/22)

Tuần 11

(10/10-15/10/22)

Tuần 12

 (17/10-22/10/22)

Tuần 13

 (24/10-29/10/22)

Tuần 14

 (31/10-5/11/22)

Tuần 15

 (7/11-12/11/22)

Tuần 16

 (14/11-19/11/22)

Tuần 17

 (21/11-26/11/22)

Tuần 18

 (28/11-03/12/22)

Tuần 19

 (05/12-10/12/22)

Tuần 20

 (12/12-17/12/22)

Tuần 42

 (15/5-20/5/22)

Tuần 21

 (19/12-24/12/22)

Tuần 22

 (26/12-31/12/22)

Tuần 23

 (02/01-07/01/23)

Tuần 24

 (09/01-14/01/23)

Tuần 25

 (16/01-21/01/23)

Tuần 26

 (23/01-28/01/23)

Tuần 27

 (30/01-04/02/23)

Tuần 28

 (06/02-11/2/23)

Tuần 29

 (13/02-18/02/23)

Tuần 30

 (20/02-25/02/23)

Tuần 43

 (22/5-27/5/23)

Tuần 31

 (27/02-04/03/23)

Tuần 32

 (06/03-11/03/23)

Tuần 33

 (13/03-18/03/23)

Tuần 34

 (20/03-25/03/23)

Tuần 35

 (27/03-01/04/23)

Tuần 36

 (03/04-08/04/23)

Tuần 37

 (10/04-15/04/23)

Tuần 38

 (17/04-22/04/23)

Tuần 39

 (24/04-29/04/23)

Tuần 40

 (01/05-06/05/23)

Tuần 44

 (29/5-3/6/23)

 

                          TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

                   (Đã ký)

 

                       Lê Duy Thăng       

 

 

KẾ HOẠCH THI ĐUA  LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2022 - 2023

 KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT I

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT I

KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT II

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT II

KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT III

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT III

KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT IV

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT IV

KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT V

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT V


 

THEO DÕI THI ĐUA TUẦN

 Tuần 01

 (5/9-10/9/22)

Tuần 02

 (12/9-16/9/22)

Tuần 03

 (19/9-24/9/22)

Tuần 04

 (26/9-01/10/22)

Tuần 05

 (03/10-7/10/22)

Tuần 06

 (10/10-18/10/22)

Tuần 07

 (17/10-22/10/22)

Tuần 08

 (24/10-29/10/22)

Tuần 09

 (31/11-5/11/22)

Tuần 10

 (7/11-14/11/22)

Tuần 11

 (14/11-19/11/22)

 Tuần 12

(21/11-26/11/22)

Tuần 13

 (28/11-03/12/22)

Tuần 14

 (5/12-10/12/22)

Tuần 15

(12/12-17/12/22)

Tuần 16

 (19/12-24/12/22)

Tuần 17

 (26/12-31/01/23)

Tuần 18

(03/01-07/01/23)

Tuần 19

(11/01-17/01/23)

Tuần 20

 (30/01-3/02/23)

Tuần 21

 (06/02-10/02/23)

Tuần 22

 (13/02-17/02/23)

Tuần 23

 (20/02-24/02/23)

Tuần 24

 (27/02-03/03/23)

Tuần 25

 (6/03-10/03/23)

Tuần 26

 (13/03-17/03/23)

Tuần 27

 (20/03-24/04/23)

Tuần 28

(27/03-22/03/23)

Tuần 29

(3/04-7/04/23)

Tuần 30

 (10/04-14/04/23)

Tuần 31

 (17/04-21/04/23)

Tuần 32

 (24/04-28/04/23)

Tuần 33

 (08/05-12/05/23)

Tuần 34

 (15/05-19/05/23)

Tuần 35

 (22/05-27/05/23)

 

 TỔNG PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

 

Lê Duy ThăngLên đầu trang
Năm học 2021 - 2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2021 - 2022

 

- Quy trình hoạt động đội năm học  2021-2022

Chương trình Công tác đội và PTTN năm học  2021-2022

Kế hoạch Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2021-2022

- Kế hoạch tổ chức ra mắt mô hình đọc sách năm học  2021-2022

- Báo cáo sơ kết Công tác đội và PTTN  năm học  2021-2022


KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG


Kế hoạch tháng 09

Đánh giá tháng 9, Kế hoạch tháng 10

Đánh giá tháng 10, Kế hoạch tháng 11

Đánh giá tháng 11, Kế hoạch tháng 12  

Đánh giá tháng 12, Kế hoạch tháng 1 

Đánh giá tháng 1, Kế hoạch tháng 2

Đánh giá tháng 2, Kế hoạch tháng 3

Đánh giá tháng 3, Kế hoạch tháng 4

Đánh giá tháng 4, Kế hoạch tháng 5

Đánh giá thánh 5

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1

 (02/8-7/8/21)

Tuần 2

 (09/8-14/8/21)

Tuần 3

 (16/8-21/8/21)

Tuần 4

 (23/8-28/8/21)

Tuần 5

 (30/8-04/9/21)

Tuần 6

 (05/9-10/9/21)

Tuần 7

 (12/9-17/9/21)

Tuần 8

 (19/9-24/9/21)

Tuần 9

 (27/9-3/10/21)

Tuần 10

 (04/10-09/10/21)

Tuần 11

 (11/10-16/10/21)

 

Tuần 12

 (18/10-23/10/21)

Tuần 13

 (25/10-30/10/21)

Tuần 14

 (1/11-6/11/21)

Tuần 15

 (8/11-13/11/21)

Tuần 16

(15/11-20/11/21)

Tuần 17

 (22/11-27/11/21)

Tuần 18

 (29/11-04/12/21)

Tuần 19

(06/12-11/12/21)

Tuần 20

(13/12-18/12/21)

Tuần 21

 (20/12-25/12/21)

Tuần 22

 (27/12-1/01/22)

 

Tuần 23

 (03/01-08/01/22)

Tuần 24

 (10/01-15/01/22)

Tuần 25

 (17/01-22/01/22)

Tuần 26

 (24/01-29/01/22)

Tuần 27

 (31/01-05/02/22)

Tuần 28

 (07/02-12/02/22)

Tuần 29

(14/02-19/02/22)

Tuần 30

(21/02-26/02/22)

Tuần 31

 (28/02-05/03/22)

Tuần 32

 (07/03-12/03/22)

Tuần 33

 (14/03-19/03/22)

 

Tuần 34

 (21/03-26/03/22)

Tuần 35

 (28/03-02/04/22)

Tuần 36

 (04/04-09/04/22)

Tuần 37

 (11/04-16/04/22)

Tuần 38

 (18/04-23/04/22)

Tuần 39

 (25/04-30/04/22)

Tuần 40

 (02/05-07/05/22)

Tuần 41

(09/05-14/05/22)

Tuần 42

(16/05-20/05/22)

Tuần 43

(23/05-31/05/22)

 

 

 

KẾ HOẠCH THI ĐUA  LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2021 - 2022

 KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT I


SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT I


KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT II


 SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT II


KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT III


SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT III
 

THEO DÕI THI ĐUA TUẦN

Tuần 10

 (25/10-30/10/21)

Tuần 11

 (01/11-06/11/21)

Tuần 12

 (8/11-13/11/21)

Tuần 13

(15/11-20/11/21)

Tuần 14

 (22/11-27/11/21)

Tuần 15

 (29/11-04/12/21)

Tuần 16

(13/12-18/12/21)


Tuần 17

(20/12-25/12/22)

Tuần 18

 (27/12-01/01/22)

Tuần 19

 (04/01-08/01/22)

Tuần 20

 (10/01-15/01/22)

Tuần 21

 (17/01-22/01/22)

Tuần 22

 (24/01-29/01/22)

Tuần 23

    (07/02-12/02/22)
Tuần 24

 (14/02-19/02/22)

Tuần 25

 (21/02-26/02/22)

Tuần 26

(28/02-05/03/22)

Tuần 27

(07/03-12/03/22)

Tuần 28

 (14/03-19/03/22)

Tuần 29

 (21/03-26/03/22)

Tuần 30

 (28/03-02/04/22)


Tuần 31

 (04/04-09/04/22)

Tuần 32

 (11/04-16/04/22)

Tuần 33

 (18/04-23/04/22)

Tuần 34

 (25/04-30/04/22)

Tuần 35

 (02/05-06/05/22)

Tuần 36

 (09/05-13/05/22)


 

 

 

 TỔNG PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

 

                                                         Võ Thị Lan 

  

 

 

 


Lên đầu trang
Năm học 2020 - 2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020 - 2021

Kế hoạch năm học 2020 - 2021:

Quy trình hoạt động đội năm học  2020-2021

Kế hoạch Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2020-2021

Kế hoạch Thi đua năm học  2020-2021

Kế hoạch Phát thanh măng non năm học 2020-2021

Kế hoạch sinh hoạt dưới năm học 2020 - 2021

- Kế hoạch cuộc thi Em hát quốc ca tại địa chỉ đỏ

Báo cáo sơ kết công tác Đội và PTTN năm học 2020 - 2021

- Kế hoạch chấm công trình măng non  năm học 2020 - 2021

KẾ HOẠCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG 09/2020

THÁNG 10/2020

THÁNG 11/2020

THÁNG 12/2020

THÁNG 01/2021

THÁNG 02/2021

THÁNG 03/2021

THÁNG 04/2021

THÁNG 05/2021


KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

 (31/8-5/9/20)

Tuần 02

 (7/9-12/9/20)

Tuần 03

 (14/9-19/9/20)

Tuần 04

 (21/9-26/9/20)

Tuần 05

 (28/9-03/10/20)

Tuần 06

 (05/10-10/10/20)

Tuần 07

 (12/10-17/10/20)

Tuần 08

 (19/10-24/10/20)

Tuần 09

 (26/10-31/10/20)

Tuần 10

 (02/11-17/11/20)

 Tuần 11

 (9/11-14/11/20)

Tuần 12

 (16/11-21/11/20)

Tuần 13

 (23/11-28/11/20)

Tuần 14

 (30/11-05/12/20)

Tuần 15

 (7/12-12/12/20)

Tuần 16

(14/12-19/12/20)

Tuần 17

 (21/12-26/12/20)

Tuần 18

 (28/12-02/01/21)

Tuần 19

(04/01-09/01/21)

Tuần 20

(11/01-16/01/21)

Tuần 21

 (18/01-23/01/21)

Tuần 22

 (25/01-30/01/21)

Tuần 23

 (01/02-06/02/21)

Tuần 24

 (08/02-13/02/21)

Tuần 25

 (15/02-20/02/21)

Tuần 26

 (22/02-27/02/21)

Tuần 27

 (29/03-03/04/21)

Tuần 28

 (05/04-10/04/21)

Tuần 29

(15/03-20/03/21)

Tuần 30

(22/03-27/03/21)

 Tuần 31

 (29/03-03/04/21)

Tuần 32

 (05/04-10/04/21)

Tuần 33

 (12/04-17/04/21)

Tuần 34

 (19/04-24/04/21)

Tuần 35

 (26/04-01/05/21)

Tuần 36

 (03/05-08/05/21)

Tuần 37

 (10/05-15/05/21)

Tuần 38

 (17/05-22/05/21)

Tuần 39

 (24/05-29/05/20)

Tuần 40

 (31/05-05/06/20)

 

KẾ HOẠCH THI ĐUA  LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020 - 2021

 KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT I

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT I

KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT II

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT II

KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT III

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT III

KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT IV

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT IV

KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT V

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT V


 

THEO DÕI THI ĐUA TUẦN

 Tuần 01

 (7/9-12/9/20)

Tuần 02

 (14/9-19/9/20)

Tuần 03

 (21/9-26/9/20)

Tuần 04

 (28/9-03/10/20)

Tuần 05

 (05/10-10/10/20)

Tuần 06

 (12/10-17/10/20)

Tuần 07

 (19/10-24/10/20)

Tuần 08

 (26/10-31/10/20)

Tuần 09

 (02/11-7/11/20)

Tuần 10

 (16/11-21/11/20)

Tuần 11

 (23/11-28/11/20)

 Tuần 12

(30/11-05/12/20)

Tuần 13

 (30/11-05/12/20)

Tuần 14

 (7/12-12/12/20)

Tuần 15

(14/12-19/12/20)

Tuần 16

 (21/12-26/12/20)

Tuần 17

 (28/12-02/01/21)

Tuần 18

(04/01-09/01/21)

Tuần 19

(18/01-23/01/21)

Tuần 20

 (25/01-30/01/21)

Tuần 21

 (01/02-07/02/21)

Tuần 22

 (22/02-27/02/21)

Tuần 23

 (01/03-06/03/21)

Tuần 24

 (08/03-14/03/21)

Tuần 25

 (15/03-20/03/21)

Tuần 26

 (22/03-28/03/21)

Tuần 27

 (29/03-04/04/21)

Tuần 28

(05/04-10/04/21)

Tuần 29

(12/04-16/04/21)

Tuần 30

 (19/04-24/04/21)

Tuần 31

 (26/04-01/05/21)

Tuần 32

 (03/05-09/05/21)

Tuần 33

 (10/05-15/05/21)

Tuần 34

 (17/05-22/05/21)

Tuần 35

 (24/05-29/05/21)
 

 TỔNG PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

 

Võ Thị Lan 


Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
Hiệu trưởng
Đinh Quang Luân
Đinh Quang Luân
Q.trị website
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐ 2 TRƯỜNG, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0888354777 - Email: th-thcsso2truongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com